Sprawozdanie finansowe i merytoryczne organizacji pożytku publicznego - MKS Karkonosze - Sporty Zimowe za 2020 rok : MKS "Karkonosze" Sporty Zimowe

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne organizacji pożytku publicznego - MKS Karkonosze - Sporty Zimowe za 2020 rok


Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "KARKONOSZE" - SPORTY ZIMOWE KARKONOSKA 5 58-570 JELENIA GÓRA
JELENIA GÓRA DOLNOŚLĄSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
czas trwania jednostki jest nieograniczony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2020 - 31.12.2021
4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przezjednostkę.
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez jednostkę.
5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
Stowarzyszenie przyjęło uproszczone zasady sporządzania sprawozdań finansowych przewidziane dla jednostek mikro zgodnie z Ustawą o
rachunkowości z dnia 15 grudnia 2016 ( Dz.U.z 2017, poz 61) i zgodnie z załącznikiem nr 6 do tej ustawy

 

Rachunek zysków i strat

 

Załączniki:
1 [ 344.80 kB ]
2 [ 33.90 kB ]
3 [ 341.34 kB ]
4 [ 805.68 kB ]
5 [ 805.68 kB ]