Sprawozdania za 2019

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2019 rok


Sprawozdanie z działalności Zarządu MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góraza okres 28.06.2019 do 28.06.2020.Zgodnie z zapisami Statutu Zarząd Klubuprzedkłada sprawozdanie z działalności zaokres od 28.06.2019do 28.06.2020 r.Niniejsze sprawozdanie zawiera również ocenę wyników sportowych osiągniętych przez zawodniczki i zawodników trzech sekcji sportowych Klubu.Podkreślić należy warunki zewnętrzne, w których realizowana była działalność w okresie sprawozdawczym.Podstawowy negatywny wpływ dla działalności klubu miała bezśnieżna zima, szczególnie w grudniu 2019 i styczniu 2020,co uniemożliwiałoprzeprowadzenie wielu planowanych zawodów sportowych i ograniczało bieżącetreningi.Począwszy od marca 2020 r. działalność sportowa została bardzo poważnie ograniczona z powodu pandemii.W dniu 10.03.2020r. w siedzibie Ministerstwa Sportu na spotkaniu zMinister Sportuz Prezesami Polskich Związków Sportowychz powodu zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2,przekazane zostały decyzje o odwołaniuwszystkich wydarzeń sportowych, nie tylko o charakterze masowym.PrezydiaPolskichZwiązków:Narciarskiego, Biathlonu i Sportów San.odwołało wszystkiewydarzeńsportowe, w tym organizowane przez nasz klub.Wznowienie szkolenia sportowego nastąpiłow większości Klubów od 10 maja 2020 r., a w pozostałych w kolejnych tygodniach.
CZĘŚĆ SPORTOWO ORGANIZACYJNAZARZĄD: Prezes: Zbigniew Stępień, Wiceprezes ds. finansowo-organizacyjnych: Elżbieta Kalisz-Karabowska, Wiceprezes ds. promocji i mediów: Jacek Jarosz, Piotr Białas, Janusz Wojtas, Andrzej Koziński, Joanna Badacz, Przemysław Pochłód, Robert Dobrowolski KOMISJAREWIZYJNA Przewodniczący: Jadwiga Walkowiak Maria Mądra Wojciech Łabun ADMINISTRACJA: Kierownik Klubu: Jan Purzycki, Sekretarz Klubu: Edyta Bladowska Obsługa finansowo-księgowa: Biuro Rachunkowe p. Elżbiety Kalisz-Karabowskiejmieszczącego się w Jeleniej Górze przy ul. Sądowej prowadzi sprawy finansowe Klubui aplikuje o środki finansowe w ogłaszanych konkursach na szkolenie i organizację imprez sportowych do: Prezydenta Miasta JG, Ministerstwa Sportu, Dolnośląskiej Federacji Sportu. Głównym zadaniem Kierownika Biuraw okresie sprawozdawczym byławspółpraca z sekcjami klubu w sprawach: stypendiów sportowych, licencji zawodników, składek członkowskich.KierownikBiura wraz z trenerami głównymi sekcjiopracowalidokumentację organizacyjno-szkoleniowąifinansową. Trenerzy koordynatorzy: Jarosław Bednarz biathlon, Robert Dobrowolskie -saneczkarstwo, Adrian Cheba-narciarstwo biegowe, opracowujom plany szkoleniowe, terminy sprawdzianów, badań lekarskich, zakupów oraz przeprowadzają konsultacje szkoleniowe z zawodnikami poszczególnych sekcji Klubu wraz z wykorzystaniem Środków na Dolnośląskie Kadry w narciarstwie biegowym, biathlonie i w saneczkarstwie lodowym. Wszystkie działania naszego Klubumiały za zadanie poprawienie jakości szkolenia, organizacjiimprezsportowych /zimowych i ichletnich odmian/, szczególnie imprez dla najmłodszych przyszłych mistrzów.Trzeba stwierdzić, że wszystkie imprezy były organizowane z dużym wysiłkiem/ pandemia, brak środków finansowych/i mogły się odbyć tylko przy ogromnym i społecznym zaangażowaniu szeregu członkówKlubu, trenerów, rodziców i działaczy.W okresie sprawozdawczym od 28.06.2019r. do 28.06.2020r. Klub był organizatoremimprez narciarskich i na nartorolkachpromujących Klub i województwo dolnośląskie, w tym m.in.: PucharPolski na nartorolkach wrzesień 2019, Otwarcie Sezonu Mistrzostwa Dolnego Śląska w narciarstwie biegowym styczeń 2020, Dolnośląska Igrzyska Młodzieży Szkolnej w narciarstwie biegowym -marzec 2020, IV Mem. Mariusza Warzyboka na sankorolkachwrzesień2019, Biathlon dla każdego, Biathlon letni Zarząd Klubu Stwarzał warunki bezpiecznego udziału w zgrupowaniach szkoleniowych, organizując przejazdy na konsultacje szkoleniowe i startowe w kraju i za granicą. Zapewniał bezpieczeństwo zawodnikom i trenerom podczas organizowanych konsultacji treningowych i startowych.  Koordynował udział w eliminacjach i zawodach finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Śląsk 2020, Wnioskował do samorządów o przyznanie stypendiów sportowych za zdobyte medale w zawodach rangi Mistrzostw Polski. Potwierdzał osiągnięcia klas sportowych iwysokie wyniki sportowe. Kilkakrotnie zajmował stanowisko dla PZN, PZSSan i AWF Katowice o braku zgody na zmianę barw klubowych 2 zawodnikówsekcji biegowej/na okres studiów /Michała Skowrona i Michała Boreczkazmieniło barwy klubowe na AZS AWF Katowice.Itrzech zawodników sekcji saneczkowej.  Podejmował różne działania w sprawach dotyczących wsparcia poszczególnych sekcji sportowych w organizacji imprez, fundowania nagród oraz innych, dotyczących współpracy z samorządami. Organizował spotkania w sprawie budowy toru na trasach TCTA, z udziałem Jerzego Łużniaka -Prezydenta JG, i Zarządu PZSSan z Warszawy. WYNIKI OSIĄGNIĘTE PRZEZ ZAWODNIKÓW KLUBU: W klasyfikacji Klubowej podczas OOM 2020 I miejsce MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra dolnośląskie 408,00 pkt. 2 ŁKS Juvenia Białystok podlaskie 386,00 3 KS AZS-AWF Katowice śląskie 317,00 4 AZS Zakopane małopolskie 290,66 5 F2 Dawidek Team Zakopane małopolskie 288,00 6 Frestyle Club Warszawa mazowieckie 219,00 7 BKS WP Kościelisko małopolskie 187,00 10 KS AZS-AWF Wrocław dolnośląskie 130,00 12 UKN Melafir Czarny Bór dolnośląskie 111,34 14 MKS Duszniki-Zdrój dolnośląskie 106,01 sklasyfikowano 220 klubów. na I miejsce składają się wyniki trzech sekcji sportowych naszego Klubu: saneczkarstwo lodowe I m-ce - 231 pkt. biathlon 2 m-ce - 120 pkt. narciarstwo klasyczne biegi 7 m-ce - 57 pkt. /+ 21 pkt. połowa pkt M Boreczek /42 pkt/ na czas studiów AZS AWF Katowice/ gratulacje dla zawodników i trenerów CZĘŚĆ FINANSOWA
Powyższe dobre wyniki sportowe zawodników naszych sekcji nie przekładają się na wysoki budżet Klubu, który sprostał by oczekiwaniom trenerów i zawodników.
Biuro Klubu generuje możliwie najmniejsze koszty - Kierownik Biura oraz Księgowa pracują nieodpłatnie/wolontariat/ a wszystkie pozyskane z różnych źródeł środki finansowe przeznaczane są na działalność szkoleniową..
Należy podkreślić, że fakt wykonywania zadań technicznych i organizacyjnych związanych z obsługą procesu szkolenia kadr wojewódzkich nie przekłada się na zasilanie Klubu w odpowiedni ekwiwalent finansowy.
Klub aplikuje o środki między innymi do JBO na 2020 i n 2021 ROK
W tym roku realizujemy projekt „Integracja z SP15 pod Chojnikiem”, w ramach którego będą zakupione domki sprzedażowe, scena wraz z oświetleniem, namiot nad scenę oraz medale, dyplomy w celu rozegrania biegów na hulajnodze, biegów przełajowych, i innych zadań.
W JBO na 2021 zaplanowano dwa projekty:
„Przebudowa odcinka trasy nartorolkowej TCTA oraz doposażenie w sprzęt obsługowo – ratowniczy,
„Adaptacja siedziby MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra na cele sportowo turystyczne i ekspozycyjne”
Szczegółową informację obrazującą kształtowanie się sytuacji finansowej Klubu w okresie sprawozdawczym zawierają sprawozdania finansowe, stanowiące integralną część niniejszego sprawozdania.
W załączeniu sprawozdania Komisji:
1. Opinia Komisji Rewizyjnej DZN,
2. Sprawozdania finansowe,
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Należy przypomnieć, że zgodnie z przepisami normującymi funkcjonowanie stowarzyszeń praca naszego Klubu opiera się na nieodpłatnej aktywności jej członków, przy możliwości zatrudniania osób realizujących zadania statutowe. Ograniczenia w tym zakresie zostały zasygnalizowane w niniejszym sprawozdaniu.
13 W celu zapewnienia coraz lepszych wyników sportowych i poprawy infrastruktury sportowej Zarząd Klubu proponuje następujące działania:
- współpracę ze Szkołami Sportowymi /narciarstwo biegowe, saneczkarstwo lodowe i biathlon/ i wspieranie organizowanych przez nich imprez sportowych,
- inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej na Dolnym Śląsku,
- Powołanie w sezonie 2020/2021 Dolnośląskiej Ligi Narciarstwa Biegowego,
- dalszą współpracę ze Stowarzyszeniem ,,Bieg Piastów” oraz ze Spółką „Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A” w celu wspólnego organizowania wydarzeń sportowych i rekreacyjnych;
- współpracę z samorządami :Szklarskiej Poręby, Karpacza i Jeleniej Góry w celu zwiększenia finansowania działalności sportowej klubów,
- współpraca ze szkołami podstawowymi w celu zachęcenia uzdolnionych dzieci i młodzieży do uprawiania sportów zimowych i ich letnich odmian,
- korzystanie w szerokim zakresie z nowoczesnych narządzi promocyjnych na rzecz finansowego wspierania przez podmioty gospodarcze organizowanych lub inicjowanych przez Klub imprez sportowo - rekreacyjnych;
Życząc Delegatom owocnych obrad, dziękujemy sportowcom, trenerom, członkom Klubu i działaczom sportowym za wyniki sportowe i działalność na rzecz rozwoju sportów zimowych.
Za Zarząd
Prezes
MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra
Zbigniew Stępień

stosowne uchwały i sprawozdania w załączeniu

 
Załączniki:
1 [ 881.50 kB ]
3 [ 212.51 kB ]