Walne Zebranie Sprawozdawczo_wyborcze_2021 : MKS "Karkonosze" Sporty Zimowe Jelenia Góra

Walne Zebranie Sprawozdawczo_wyborcze_2021


 

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Klubu

MKS „Karkonosze” – Sporty Zimowe Jelenia Góra

 z dnia 19 kwietnia 2021 r.

1.      Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania,

Obrady otworzył Pan Prezes Zbigniew Stępień witając wszystkich i zapoznając z celem zebrania.

Zaproponował wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania. Na Przewodniczącego zebrania zgłoszona została Pani Zofia Czernow. Na Sekretarza zebrania zgłoszona została Panii Edyta Bladowska. Innych kandydatów nie było.

Członkowie Walnego Zebrania jednogłośnie wybrali Panią Zofię Czernow na Przewodniczącą zebrania, oraz Panią Edytę Bladowską na Sekretarza zebrania.

2.      Przyjęcie porządku zebrania

Przewodnicząca zebrania przeczytał porządek obrad. Do porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag. Członkowie przyjęli porządek obrad - jednogłośnie.

Porządek obrad:

Część I

1.      Powitanie Członków Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego..

2.      Wybór Komisji skrutacyjnej.

3.      Wybór komisji uchwał i wniosków.

4.      Przedstawienie zmian w Statucie Klubu MKS „Karkonosze” – Sporty Zimowe Jelenia Góra.

5.      Podjęcie Uchwały Nr 1/2021 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Klubu.

Część II

6.      Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu w okresie sprawozdawczym.

7.      Sprawozdanie finansowe z rok 2020.

8.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020.

9.      Przyjęcie  uchwał:

Uchwała Nr 2 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Klubu.

Uchwała Nr 3 w sprawie przyjęcia opinii Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr 4 w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych.

Uchwała Nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu.

10.  Przeprowadzenie wyborów nowych władz Klubu na następny okres kadencji 2021 – 2025,

11.  Podjęcie Uchwały Nr 6 i Uchwały Nr 7 w sprawie wyboru nowych władz Klubu i Komisji Rewizyjnej na kolejny okres kadencji 2021 – 2025.

12.  Przedstawienie uwag i wniosków do sprawozdań oraz wniosków
na następny okres kadencji.

13.   Podsumowanie Walnego Zebrania oraz przyjęcie  wniosków.

14. Zakończenie spotkania.

3.      Zatwierdzenie składów Komisji.

Przystąpiono do powołania dwóch komisji tj. Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Przewodnicząca zaproponował zgłaszanie kandydatów do tych Komisji.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono dwóch kandydatów Panią Edytę Bladowską oraz Pana Sebastiana Kalisza. Innych kandydatów nie było. Wybrano Komisję w głosowaniu jawnym - jednogłośnie.

Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono dwóch kandydatów Panią Joannę Badacz oraz Pana Przemysława Pochłód. Innych kandydatów nie było. Wybrano Komisję w głosowaniu jawnym - jednogłośnie.

4.      Stwierdzenie przez Komisję Skrutacyjną prawomocności Walnego Zebrania.

Zebranie odbyło się w dniu 19 kwietnia 2021  roku o godzinie 17.00

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej po sprawdzeniu listy obecności stwierdził, że na 23 upoważnionych członków mających czynne prawo wyborcze obecnych jest 16 osób, co stanowi  70 % uprawnionych do podejmowania uchwał i głosowania.
W związku z tym Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze jest prawomocne, zdolne do podejmowania wiążących decyzji w formie uchwał i wniosków.

5.      Przedstawienie stosownych sprawozdań.

Pan Prezes Zbigniew Stępień przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności Klubu za okres minionej kadencji 2017- 2021. Członkowie zebrania nie zgłosili żadnych uwag.

Przewodnicząca zebrania zgłosiła wniosek o przyjęcie sprawozdania merytorycznego
z działalności Zarządu Klubu MKS „Karkonosze” – sporty zimowe Jelenia Góra. Członkowie zebrania zatwierdzili  przedstawione sprawozdanie w głosowaniu jawnym - jednogłośnie (Uchwała nr 2/2021).

Pani Elżbieta Kalisz-Karabowska przedstawiła zebranym sprawozdanie finansowe za rok 2020. Członkowie zebrania nie zgłosiło żadnych uwag.

Przewodnicząca zebrania zgłosiła wniosek o przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2020. Członkowie zebrania przyjęli przedstawione sprawozdanie w głosowaniu jawnym - jednogłośnie (Uchwała nr 4/2021).

6.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego klubu MKS „Karkonosze” – Sporty Zimowe Jelenia Góra została odczytana opinia Komisji Rewizyjnej. Członkowie zebrania nie zgłosiło żadnych uwag.

Na wniosek Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Członkowie Walnego Zebrania podjęli Uchwałę nr 5/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

7. Wniosek w sprawie sposobu głosowania.

Przewodnicząca zaproponowała zebranym wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu MKS „Karkonosze” – Sporty Zimowe Jelenia Góra poprzez głosowanie jawne. Członkowie Zebrania przyjęli jednogłośnie propozycję Przewodniczącej zebrania.

8.Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu .

Przewodnicząca zebrania przypomniała wszystkich głosującym, że w Statucie w skład Zarządu wchodzi 5-7 osób. Zarząd ze swojego składu wybiera Prezesa i dwóch Wiceprezesów a pozostałym członkom przydziela określone funkcje.

Zgłoszono następujących kandydatów: Pana Zbigniewa Stępnia (wyraził zgodę), Panią Elżbietę Kalisz-Karabowską (wyraziła zgodę), Pana Jacka Jarosza (wyraził zgodę), Pana Jarosława Bednarza (wyraził zgody), Pana Sylwestera Poniatowskiego (wyraził zgodę), Pana Adriana Chebę (wyraził zgodę), Pana Janusza Wojtasa (wyraził zgodę). Innych kandydatur nie było. Głosowanie odbyło się w formie jawnej. Komisja Skrutacyjna przedstawiła Protokół z przeprowadzonego głosowania. Podjęto Uchwałę nr 6/2021.

9.Wybór członków Komisji Rewizyjnej.

Zaproponowano następujących kandydatów do Komisji Rewizyjnej: Pana Roberta Patrzałka (wyraził zgodę), Pana Wojciecha Łabun  (wyraziła zgodę). Innych kandydatur nie było.

Głosowanie odbyło się w formie jawnej. Komisja Skrutacyjna przedstawiła Protokół z przeprowadzonego głosowania. Podjęto Uchwałę nr 7/2021.

10.Dyskusja i wolne wnioski

W trakcie dyskusji Komisja Uchwał i Wniosków sporządziła następujące wnioski do realizacji dla Zarządu:

    1. Wniosek o rozwój infrastruktury TCTA przy ulicy Bronka Czecha 14 – budowa toru saneczkowego.
    2. Przyspieszenie działań nad zmianą planów zagospodarowania i rozwój ośrodka TCTA przy ulicy Bronka Czecha 14.
    3. Nawiązanie współpracy z KPN.
    4. Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój klubu.

Poprzez głosowanie jawne Członkowie zebrania zatwierdzili jednogłośnie wnioski do realizacji dla nowego Zarządu w czasie kadencji.

Podczas  posiedzenia Walnego Zebrania podjęto uchwały:

§  Uchwała nr 1/2021 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Klubu.

§  Uchwała nr 2/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Klubu.

§  Uchwała nr 3/2021 w sprawie przyjęcia opinii Komisji Rewizyjnej.

§  Uchwała nr 4/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych.

§  Uchwała nr 5/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu.

§  Uchwała nr 6/2021 w sprawie wyboru nowych władz Klubu na kolejny okres kadencji.

§  Uchwała nr 7/2021 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej na kolejny okres kadencji.

Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
1 [ 19.95 kB ]
2 [ 3,175.00 kB ]
3 [ 225.39 kB ]
4 [ 149.02 kB ]
5 [ 10.23 kB ]

-->